AVG-Verklaring Christelijk Gemengde Zangvereniging Jubilate Deo Woudenberg.

Zowel Grootkoor Jubilate Deo als Seniorenkoor Jubilate Deo hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jubilate Deo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Daaruit volgt dat:
– wij uw persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, de doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
– het gebruik van uw persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens
welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
– wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Secretariaat Christelijke Gemengde Zangvereniging Jubilate Deo
p/a Mevrouw G. Haanschoten
Stationsweg-Oost 134
3931 EW Woudenberg
Tel.: 033-2861787
Of mail naar: info@koorjubilatedeowoudenberg.nl